Guguritan

​A. Guguritan

Guguritan asalna tina kecap gurit, tina basa Sansekerta ; Grath anu hartina nyusun karangan. Nurutkeun para ahli guguritan mangrupa pangaruh tina bahasa jawa nu asup dina mangsa tatar sunda kaereh ku mataram(islam).

Guguritan dina sastra sunda nyaeta karangan wangun ugeran (puisi) anu pondok ditulisna dumasar kana patokan pupuh. disebut pondok soteh upama dibandingkeun jeng wawacan, anu sarua ditulis dina wangun pupuh. nu eusina biasana mangrupa kajadian, kaayaan, atawa poko pikiran. kulantaran pondok umumna pupuh dina guguritan henteu gunta ganti, sakapeng ngaran pupuhna oge sok diterapkeun dina judul guguritan saperti “asmaradana lahir batin.”

Ciri utama pikeun ngabedakeun guguritan jeung wawacan. guguritan mah biasana dipaké nyebut dangding anu henteu panjang tur biasana ngagambarkeun rasa lirik anu nulisna atawa mangrupa naséhat, sedengkeun ari wawacan biasana mangrupa carita, Eusina biasana mangrupa hiji kajadian, kaayaan, atawa poko pikiran.Ku lantaran pondok tea, umumna pupuh dina guguritan mah henteu gunta ganti.Sakapeung ngran pupuhna ige sok diterapkeun dina judul eta guguritan.

 Guguritan ditulisna dina wangun pupuh. pupuh nyaeta puisi anu kauger ku guru lagu, guru wilangan, jeng jumlah padalisan dina sapadana. 

Guru lagu nyaeta sora (vokal) dina engang panuntung unggal padalisan.

Pupuh dina sastra sunda nyaeta aya 17 nyaeta :  

 1. Pupuh Kinanti
 2. Pupuh Sinom
 3. Pupuh Asmarandan
 4. Pupuh Dangdang gula
 5. Pupuh Maskumambang
 6. Pupuh Landrang
 7. Pupuh Pucung
 8. Pupuh Lambang
 9. Pupuh Mijil
 10. Pupuh Durma 
 11. Pupuh Balakbak
 12. Pupuh Pungkur
 13. Pupuh Gabuh
 14. Pupuh Gurisa
 15. Pupuh Wirangrong
 16. Pupuh Magatru
 17. Pupuh Jurudemung

Contoh Pupuh Sinom :

Di wetan fajar balebat ( 8 – a )

Panon poe arek bijil ( 8 – i )

Sinarna ruhay burahay ( 8 – a )

Kingkilaban beureum kuning ( 8 – i )

Campur wungu saeutik ( 7 – i )

Kaselapan semu biru ( 8 – u )

Tanda Batara Surya ( 7 – a )

Bade lumungsur ka bumi ( 8 – i )

Murub mubyar langit sarwa hurung herang ( 12 – a )


Mapag balebat ti wetan ( 8 – a )

Ngabring leumpang ngagaridig ( 8 – i )

Barudak rek sarakola ( 8 – a )

Kapireng pating hariring ( 8 – i )

Paheula heula nepi ( 7 – i )

Unggal isuk geus ngabaku ( 8 – u )

Bari garogonjakan ( 7 – a )

Estuning saruka ati ( 8 – i )

Sarerea hayang geura dialajar ( 12 – a )

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s