Guguritan

​A. Guguritan

Guguritan asalna tina kecap gurit, tina basa Sansekerta ; Grath anu hartina nyusun karangan. Nurutkeun para ahli guguritan mangrupa pangaruh tina bahasa jawa nu asup dina mangsa tatar sunda kaereh ku mataram(islam). Guguritan dina sastra sunda nyaeta karangan wangun ugeran (puisi) anu pondok ditulisna dumasar kana patokan pupuh.Kecap wangun didieu teh jadi ciri utama pikeun ngabedakeun guguritan jeung wawacan anu sarua ditulis dina wangun pupuh. Eusina biasana mangrupa hiji kajadian, kaayaan, atawa poko pikiran.Ku lantaran pondok tea, umumna pupuh dina guguritan mah henteu gunta ganti.Sakapeung ngran pupuhna ige sok diterapkeun dina judul eta guguritan saperti  “asmaradana lahir batin”.

Ciri utama pikeun ngabedakeun guguritan jeung wawacan. guguritan mah biasana dipaké nyebut dangding anu henteu panjang tur biasana ngagambarkeun rasa lirik anu nulisna atawa mangrupa naséhat, sedengkeun ari wawacan biasana mangrupa carita, Eusina biasana mangrupa hiji kajadian, kaayaan, atawa poko pikiran.Ku lantaran pondok tea, umumna pupuh dina guguritan mah henteu gunta ganti.Sakapeung ngran pupuhna ige sok diterapkeun dina judul eta guguritan. Guguritan ditulisna dina wangun pupuh. pupuh nyaeta puisi anu kauger ku guru lagu, guru wilangan, jeng jumlah padalisan dina sapadana. Guru lagu nyaeta sora (vokal) dina engang panuntung unggal padalisan.

 

B. Nulis Naskah Guguritan

Nulis naskah guguritan beda jeung sajak, tapi ari wanguna mah sarua ditulis dina wangun ugeran (puisi), ku kituna supaya teu negtog teuing tengetan katangtuana ieu di handap:

 1. Kudu apal heula kana salah sahiji rumpaka pupuh nu 17 nyaeta :
 • Pupuh Kinanti
 • Pupuh Sinom
 • Pupuh Asmarandan
 • Pupuh Dangdang gula
 • Pupuh Maskumambang
 • Pupuh Landrang
 • Pupuh Pucung
 • Pupuh Lambang
 • Pupuh Mijil
 • Pupuh Durma
 • Pupuh Balakbak
 • Pupuh Pungkur
 • Pupuh Gabuh
 • Pupuh Gurisa
 • Pupuh Wirangrong
 • Pupuh Magatru
 • Pupuh Jurudemung
 1. Tangtukeun tema atanapi jejer karangan
 2. Tangtukeun pupuh nu luyu jeung temea / jejer karangan
 3. Teangan kecap-kecap nu cocog jeung purwakanti pupuh nu digunakeun
 4. Caritana bisa ditepikeun dina sababaraha pada, oge bisa sapada.

Contoh Pupuh Sinom :

Di wetan fajar balebat ( 8 – a )

Panon poe arek bijil ( 8 – i )

Sinarna ruhay burahay ( 8 – a )

Kingkilaban beureum kuning ( 8 – i )

Campur wungu saeutik ( 7 – i )

Kaselapan semu biru ( 8 – u )

Tanda Batara Surya ( 7 – a )

Bade lumungsur ka bumi ( 8 – i )

Murub mubyar langit sarwa hurung herang ( 12 – a )

 

 

Mapag balebat ti wetan ( 8 – a )

Ngabring leumpang ngagaridig ( 8 – i )

Barudak rek sarakola ( 8 – a )

Kapireng pating hariring ( 8 – i )

Paheula heula nepi ( 7 – i )

Unggal isuk geus ngabaku ( 8 – u )

Bari garogonjakan ( 7 – a )

Estuning saruka ati ( 8 – i )

Sarerea hayang geura dialajar ( 12 – a )

 

 

Contoh Pupuh Kinanti !
 Kabulusan Ku Hujan (Karya : Akmal Syarip)

Tos jalan-jalan ti Bandung

Balik keuna naek mobil

Dijalana kahujanan

Hujana teh gede angin

Nepi keun ka kabulusan

Eujeung na teh panas tiris
Ku kituna hayang nginum

Nginum na teh jeruk mipis

Ditambah cai nu oanas

Ngadadak tiris teh leungit

Geus kitu sare teh tibra

Nepikeun ka adan maghrib

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s